Algemene info


We vertellen je graag tijdens een rondleiding hoe wij in de praktijk te werk gaan.

Verticale groep

In onze verticale groepen worden kinderen van 0 tot en met 4 jaar opgevangen:

  • Een kind kan de hele voorschoolse periode onder de hoede van dezelfde groepsleiding blijven.
  • De jonge kinderen leren van oudere kinderen en de oudere kinderen leren om de jongere kinderen te helpen.
  • Een dreumes die wat minder goed meekomt, kan spelen met de babymaterialen. En kinderen die zich sneller ontwikkelen, kunnen zich optrekken aan de oude ontwikkelingsfase/kinderen.
  • Kinderen leren rekening houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden.
  • Achterstanden in de ontwikkeling vallen minder op bij de kinderen onderling. Hierdoor worden de bewuste kinderen minder snel een buitenbeentje.
  • Broertjes en zusjes kunnen op één groep worden opgevangen, waardoor er een sterker gezinsverband ontstaat. Een nabootsing van de thuissituatie.

Peutergroep

Onze peutergroepen zijn zo samengesteld dat de groepsleiding goed kan inspelen op het ontwikkelingsniveau van elk kind en specifiek kan ingaan op de behoeftes en interesses van de groep. Wanneer een kind achter blijft in zijn ontwikkeling of juist aan een hogere uitdaging toe is, kan hier eerder en specifieker op worden ingespeeld worden:

  • Het aanbod van activiteiten en spelmateriaal kunnen goed op de ontwikkelingsfase van de kinderen worden afgestemd. Dit geldt ook voor de groepsregels.
  • Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan diverse activiteiten deelnemen. Een 2-jarige die al toe is aan een peuterspelletje kan met 3-jarige peuters meedoen – en andersom. De medewerkers delen de kinderen per ontwikkelingsgebied in bij de groep waarmee het kind de meeste aansluiting heeft. Zo hoeft niemand op zijn tenen te lopen en voelt elk kind zich uitgedaagd. Er wordt een aanbod op maat gerealiseerd.
  • Kinderen hebben meer vriendjes in dezelfde leeftijd en kunnen daardoor meer spelen op hun eigen niveau. Er is een bredere keuze voor hen.

Uk & Puk op de dagopvang

Door het implementeren van de Uk & Puk-methodiek kunnen we gehoor geven aan een verplichting en een wens. Vanuit nieuwe regelgeving, de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK), zijn we verplicht om met een kindvolgsysteem te werken. Daarnaast vinden we Uk & Puk een mooi kwaliteitsinstrument .

Mereltje-breed

Een groot deel van onze pedagogisch medewerkers van de peutergroepen is volledig gecertificeerd. Hierdoor kunnen we op alle peutergroepen thematisch activiteiten aanbieden.

Op onze jaarlijkse studiedag hebben alle pedagogisch medewerkers kennis gemaakt met Uk & Puk. Sindsdien werken we, in samenwerking met de interne coach van ’t Mereltje, Mereltje-breed met de methodiek. Hierdoor kan iedere pedagogisch medewerker naar eigen kunnen methodisch met de eigen doelgroep werken van 0-12 jaar.

Grote diversiteit aan activiteiten

Typerend voor de methodiek is het thematisch en doelgericht aanbieden van activiteiten. De activiteiten zijn uitgezet in individuele activiteiten en kleine en grote groepsactiviteiten. Hierdoor kunnen we de activiteiten uitstekend op verschillende momenten in het dagritme aanbieden. Bijvoorbeeld tijdens vrij spelen, eet-, verzorgings- en kringmomenten. De diversiteit aan activiteiten is groot. Zo krijgen we goed in beeld hoe wij per kind aan kunnen aansluiten bij de vier domeinen van de brede ontwikkeling: de taal-spraakontwikkeling, de zintuiglijke-motorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en vroege rekenontwikkeling.

Kansen grijpen en creëren

Waar bij de kinderen tot 2 jaar de nadruk ligt op het grijpen van kansen gedurende de dag, creëren we bij de peuters kansen door een gericht activiteitenaanbod. Bij de kinderen van de bso ligt de nadruk op kinderparticipatie. Dit wordt naarmate de kinderen ouder worden steeds verder uitgebreid.

In de MMM en Bso-memo blikken we elke 6 weken terug op het afgelopen thema en wordt het nieuwe thema geïntroduceerd.

Kindje ziek?

Als een kind ziek wordt op de kinderopvang, dan volgen we ons ziektebeleid. Zo is het belangrijk om te weten: heeft een kind 38,5°C koorts? Dan dient hij of zij te worden opgehaald van ‘t Mereltje, zodat het kind thuis kan uitzieken. Lees alles over ziekte op de opvang en onze maatregelen in ons Ziekte- en vaccinatiebeleid.